Verkkokauppa ja GDPR

EU:n tietosuoja-asetuksen vaikutukset verkkokauppiaalle

Toukokuussa 2018 astuu voimaan GPDR – General Data Protection Regulation. Yhdenmukainen henkilötietolainsäädäntö EU:ssa tukee rajat ylittävää kaupankäyntiä. Tämä tietosuoja-asetus koskee siis kaikkien kansalaisten henkilötietojen käsittelyä.

GDPR määrittelee henkilötiedon seuraavasti: ’henkilötiedoilla tarkoitetaan ” kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, jäljempänä ’rekisteröity’ liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella” (GPDR 4 art. kohta 1)

Käytännössä jatkossa kaikki tieto on jatkossa henkilötietojen käsittelyn piirissä ja osoitusvelvollisuus rekisterinpitäjällä.

Verkkokauppias ja henkilötietojen käsittely

Asetus määrittelee milloin henkilötietoja saa kerätä. Käsittely on lainmukaista ainoastaan, jos ja vain siltä osin kuin vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
 3. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
 4. käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi;
 5. käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;
 6. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

Verkkokauppias saa käsitellä henkilötietoja tilauksen perusteella. Verkkokaupan asiakkaalta ei aina tarvitse pyytää suostumusta henkilötietojen käsittelylle. Tämä johtuu siitä, että tilaus on sopimus, jossa asiakas on osapuolena. Jos yrityksen asiakkaaksi rekisteröitynyt henkilö on tehnyt verkkopalvelussa ostoksen, tilauksen, varauksen tms, on osapuolten välille muodostunut henkilötietojen käsittelyyn oikeuttava asiallinen yhteys. Jos osapuolten välille ei ole rekisteröitymisen seurauksena muodostunut asiakassuhdetta, kyse on muusta henkilön suostumukseen perustuvasta tietojen käsittelystä.

Mikä sitten muuttuu?

Henkilötietojen käsittely perustuu osoitusvelvollisuuteen ja se edellyttää dokumentointia. Vaatimukset rekisterinpitäjille kasvavat sekä yksilön oikeuden lisääntyvät. Lisäksi asetuksen noudattamatta jättämiseen on asetettu sanktio. Uutena asiana on henkilötietojen käsittelyn rekisterinpitäjän lukuun.

Rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus

GDPR:n keskiössä on rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus, jonka myötä rekisterinpitäjällä tulee olla niin sanottu laillinen oikeusperuste henkilötiedon käsittelylle. Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet kuvataan GDPR-setuksen artiklassa 5 ja oikeusperusteet määritellään artiklassa 6.

Sähköpostimarkkinointi

Verkkokaupan asiakkaalle saa lähettää jatkossa sähköistä markkinointia, jos asiakas on aktiivisesti sallinut sen tai jos sähköpostiosoite on saatu tilauksen yhteydessä, eikä asiakas ole aktiivisesti kieltänyt sitä, vaikka kieltomahdollisuutta on tarjottu. Rekisteriselosteessa on oltava maininta sähköisestä markkinoinnista.

Rekisterinpitäjä vs henkilötietojen käsittelijä

GDPR käsittelee asetusta eri roolien kautta. Verkkokauppiaan on tärkeää tunnistaa seuraavat roolit:
• Rekisterinpitäjä on se, jonka toimeksiannosta tai jonka tarpeita varten rekisteri luodaan, ja
• Ohjelmistoja toimittavat yritykset ovat henkilötietojen käsittelijä (= se todellinen tietoja tallentava, kokoava ja säilyttävä taho, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän toimeksiannosta.

Verkkokauppiaalla on jatkossa useampi asetuksen näkökulmasta henkilötietojen käsittelijä, kuten verkkokauppa-alusta, NettiVarasto, Uutiskirjeohjelma jne. Näiden roolien välisistä velvollisuuksista määritellään erikseen.

Mitä verkkokauppiaan tulee nyt huomioida?

Asetukseen voi valmistautua jo nyt saattamalla kuntoon nykyinen tietosuojaseloste, erityisesti profiloinnin osalta. ’Profiloinnilla’ mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan luonnollisen henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan piirteitä, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin,
Lisäksi kannattaa päivittää myyntiehdot ja asiakassopimukset vastaamaan GDPR:n vaatimuksia.

Uutena asiana on tarkistaa sopimukset rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijöiden välillä, jotta jatkossakin verkkokauppiaan lukuun voivat määritellyt tahot tehdä henkilötietojen käsittelyyn liittyvää toimintaa.

Henkilötietojen käsittelijan ja rekisterinpitäjän välinen sopimus

Verkkokauppias on asetuksen mukaan Rekisterinpitäjä, jonka lukuun henkilötietoja käsitellään. Rekisterinpitäjä saa käyttää ainoastaan sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka toteuttavat riittävät suojatoimet asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimien täytäntöönpanemiseksi niin, että käsittely täyttää tämän asetuksen vaatimukset ja sillä varmistetaan rekisteröidyn oikeuksien suojelu.

Henkilötietojen käsittelijän suorittamaa käsittelyä on määritettävä sopimuksella tai muulla unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisella oikeudellisella asiakirjalla, joka sitoo henkilötietojen käsittelijää suhteessa rekisterinpitäjään ja jossa vahvistetaan käsittelyn kohde ja kesto, käsittelyn luonne ja tarkoitus, henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät, rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet. Tässä sopimuksessa tai muussa oikeudellisessa asiakirjassa on säädettävä erityisesti, että henkilötietojen käsittelijä:
a) käsittelee henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän antamien dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti,
b) varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus;
c) toteuttaa kaikki 32 artiklassa vaaditut toimenpiteet;
d) noudattaa 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuja toisen henkilötietojen käsittelijän käytön edellytyksiä;
e) ottaen huomioon käsittelytoimen luonteen auttaa rekisterinpitäjää asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat III luvussa säädettyjen rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä;
f) auttaa rekisterinpitäjää varmistamaan, että 32–36 artiklassa säädettyjä velvollisuuksia noudatetaan ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja henkilötietojen käsittelijän saatavilla olevat tiedot;
g) rekisterinpitäjän valinnan mukaan poistaa tai palauttaa käsittelyyn liittyvien palveluiden tarjoamisen päätyttyä kaikki henkilötiedot rekisterinpitäjälle ja poistaa olemassa olevat jäljennökset, paitsi jos unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä vaaditaan säilyttämään henkilötiedot;
h) saattaa rekisterinpitäjän saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tässä artiklassa säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten, ja sallii rekisterinpitäjän tai muun rekisterinpitäjän valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit, kuten tarkastukset, sekä osallistuu niihin.

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin

Uusi asetus määrittää jokaiselle rekisteröidylle mahdollisuuden pyytää yritykseltä tiedot omista henkilötiedoistaan ja niiden säilytyksestä. Asetus ei koske ainoastaan rekisteröidyn oikeutta, vaan määrittää tarkasti myös sen, miten yritysten tulee kyetä toimittamaan pyydetyt tiedot. Asetuksessa sanotaan, että rekisterinpitäjän on toimitettava henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot rekisteröidylle tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa. Toisin sanottuna tiedot toimitetaan sähköisesti. Ensimmäistä kertaa itseään koskevia tietoja tulee voida pyytää helposti ja ilman kustannuksia. On siis myös oletettavaa, että ihmiset myös käyttävät oikeuttaan huomattavasti aiempaa enemmän. Tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle tietyin poikkeuksin myös oikeuden tietojen oikaisemiseen sekä oikeuden tietojen poistamiseen eli niin kutsutun oikeuden tulla unohdetuksi.

NettiVarasto henkilötietojen käsittelijänä

Me NettiVarastolla olemme päivittäneet sisäisiä prosesseja ja järjestelmiämme varmistaaksemme, että olemme valmiita toukokuussa 2018. Asiakkaamme voivat jatkaa EU:n henkilötietojen laillista siirtoa järjestelmiimme, kun GDPR tulee voimaan.

Huomaathan, että tämä kirjoitus on blogi ja tarkoitettu tiedotuskäyttöön. Kirjoituksen tarkoitus ei ole antaa juridisia ohjeita.

Avainsanat: , , , ,

Nettivaraston integraatio myös WooCommerce Plugin -valikoimassa

Teimme NettiVaraston käyttöönotosta entistä helpompaa!

NettiVarastolla on ollut WooCommerce -verkkokauppaan toimiva integraatio erillisasennettavana jo pitkään. Nyt NettiVaraston saa käyttöön vieläkin helpommin WooCommercen omasta Plug in -valikoimasta muutamalla klikkauksella.

Varastoinnin ja logistiikan ulkoistaminen ei ole ollut ikinä helpompaa.

 • Täytä tietosi sopimusta varten tämän sivun alaosassa
 • Avaa verkkokauppasi Nettivarasto-integraatio parilla klikkauksella
 • Siirrä tuotevarastosi Nettivarastolle ja
 • unohda varastotetris.
 • NettiVaraston asiakkaana pääset hyödyntämään monipuolisia lisäarvopalveluitamme sekä volyymiperusteisia logistiikkasopimuksia heti vaivattomasti.

  Linkki integraatioon

  Sens.fi ulkoisti logistiikan Nettivarastolle ja satsasi tuotekehitykseen

  Varastoinnin ja logistiikan ulkoistus kasvun mahdollistajana

  Sens.fi ulkoisti logistiikan Nettivarastolle ja satsasi tuotekehitykseen

  Vajaan vuoden markkinoilla toiminut verkkokauppa Sens.fi on kehittänyt kotimaisen tuoteinnovaation balayage -värjäyksen tarpeisiin. Sens.fi -verkkokaupan tuottava SENS Europe Oy on Suomesta ponnistava eurooppalainen yritys, joka tarjoaa laadukkaita kauneudenhoitoon ja hyvään elämän laatuun liittyviä tuotteita kaikille naisille (ja vähän miehillekin).

  Verkkokaupan perustamisen ensivaiheissa varastoinnin ja logistiikan operaatiot päätettiin ulkoistaa asiantuntijalle, jolloin yrityksen resurssit riittivät tehokkaammin tuotekehitykseen, myynnin kasvattamiseen sekä tuotebrändin rakentamiseen ja markkinointiin.

  Sens Europen toimitusjohtana Heikki Niemelä korostaa, että yhteistyö Nettivaraston kanssa on ollut kustannustehokasta, joustavaa ja luotettavaa. Logistiikan ja varastoinnin järjestäminen ilman omia investointeja oli myös järkevää. ”Olemme pystyneet keskittymään tuotevalikoiman suunnitteluun ja omien Sens Balayage hiustenhoitotuotteiden kehitystyöhön” Niemelä jatkaa. Toiminnan aloitus oli myös nopea ja helppo, koska valittuun Vilkas-verkkokauppaan oli valmiina maksuton integraatio.

  Sens.fi on verkkokauppana alkutaipaleella ja tuotevalikoima kasvaa ripeää vauhtia. Tällä hetkellä käynnissä on tuotekehitystyö oman kampaamotasoisen tuotesarjaan parissa. Ensimmäiset Sens Balayage -tuotemerkillä myytävät hiustenhoitotuotteet ovat jo myynnissä. Tuotteista ja markkinoinnista vastaa kampaamoalan kilpailuissa palkittu nuori ammattilainen Amanda Lehtinen.

  Varastoinnin ja logistiikan ulkoistaminen Nettivarastolle varmistaa, että logististen operaatioiden toiminnan skaalautuvuus on huippuluokkaa. Tuotteiden määrä saa kasvaa rajusti ja toimitukset on mahdollista käynnistää heti vaikka globaalisti kilpailukykyisillä hinnoilla. Niemelä toteaa myös, että ”kehitystoiveitamme on kuunneltu ja niitä on viety ratkaisukeskeisesti eteenpäin. Nettivaraston palvelu joustaa ja pystymme skaalaamaan toimintaa helposti isommaksi, kun liiketoiminta kasvaa.”

  Sens.fi on perustettu tarjoamaan laadukkaan valikoiman erilaisia kauneudenhoitoon liittyviä tuotteita korkealaatuisista shampoista arkisiin kynsileikkureihin. Kaikkea mitä nainen tarvitsee itsestään huolehtimiseen ja hemmotteluun järkevällä hinta-laatusuhteella.


  Lisätietoja
  Nettivarasto, Matilda Kivinen p. +358 40 160 9141 | www.nettivarasto.fi
  Sens Europe, Heikki Niemelä p. +358 40 661 4881 | www.sens.fi

  Suomalainen OGOship käynnistää kansainvälisen kasvun Euroopassa ja vauhdittaa kotimaisten verkkokauppojen kasvua kansainvälisille markkinoille

  Verkkokauppa ei tunne rajoja

  Verkkokaupan suosio kasvaa vuosi vuodelta. Kotimainen digikuluttaja tekee verkko-ostoksia yleensä suomenkielisistä verkkokaupoista. Maan rajat eivät kuitenkaan pidättele. Kaupan liiton selvityksen mukaan ulkomaisiin verkkokauppoihin valuu yli 40 prosenttia suomalaisten euroja. Rajat ylittävä verkkokauppa tarjoaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Verkkokaupan toiminnan kansainvälistyminen ei ole koskaan ollut helpompaa, ainakaan teoriassa

  Verkkokaupan markkinassa valtavat mahdollisuudet

  Suomalainen kuluttaja odottaa voivansa ostaa mitä tahansa verkosta. Vuonna 2017 verkkokaupan markkinan koko on jo 8,5 miljardia euroa. Viime vuonna Euroopassa käytiin verkkokauppaa 530 miljardilla eurolla. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 15 prosenttia. Kuluvalle vuodelle verkkokaupan liikevaihdon ennustetaan nousevan noin 602 miljardiin euroon, mikä tarkoittaa lähes 14 prosentin vuotuista kasvuvauhtia. Näin kertoo heinäkuussa julkaistu The European Ecommerce Report 2017 -raportti.

  Kansainvälisen kaupan esteet

  Verkkokauppaa ei pitäisi joutua rajoittamaan maiden rajojen mukaan, mutta kansainväliset toimitukset ovat kaupan este monelle pienelle ja keskisuurelle verkkokaupalle. Suurimpina haasteina kansainvälisen kaupan kasvulle ovat: toimituskulut pienillä tavaramäärillä, kansainväliset palautukset, kiristynyt hintakilpailu sekä ulkomaisten asiakkaiden tavoittaminen.

  Haasteet eivät ole pieniä, mutta silti moni verkkokauppa onnistuu kasvattamaan liiketoimintaansa kansainväliseksi. Pitkän linjan logistiikkapalveluyrittäjä Timo Toivonen uskoo, että rajat ylittävä verkkokauppa jatkaa voimakasta kasvuaan myös tulevina vuosina. Toivonen näkee paljon mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan kotimaisissa verkkokaupoissa, varsinkin pienten niche-markkinaa hallitsevien verkkokauppojen suhteen. Kaupan esteet on vain poistettava tai niitä on vähennettävä. Tähän ongelmaan hän lähti rakentamaan ratkaisua NettiVaraston palvelukokonaisuudella

  Helppo ja joustava ratkaisu verkkokauppojen kasvun tueksi

  Toivonen tunnisti muutamia vuosia sitten trendin, jossa pienet ja keskisuuret verkkokaupat kamppailevat kasvun esteiden kanssa. Kilpailemiseen kansainvälisessä kaupassa tarvitaan hyvien tuotteiden lisäksi muun muassa sellaista lähetysvolyymia, joka mahdollistaa kilpailukykyiset logistiikkasopimukset sekä ymmärrystä kansainvälisen kaupan toimituksista ja asiakirjoista. Useimmille pienille toimijoille tämä on ylivoimainen este. NettiVarasto on kehittänyt huippuluokan varastonohjausohjelmiston, joka mahdollistaa myös pienten volyymien verkkokauppojen palvelemisen.

  Suomessa logistiikkaratkaisu pienille ja keskisuurille sekä kasvaville verkkokaupoille on tuplannut vuosittain asiakasmääränsä. Vuoden 2017 alussa käynnistyivät keskustelut usean rahoittajan kanssa. Yhtiön kansainvälistymistä lähtivät tukemaan Suomen bisnesenkelien (FiBAN) jäsenten muodostama sijoittasyndikaatti ja Tekes Kansainvälistymissuunnitelmien myötä NettiVarastosta tuli OGOship. Maiden rajat eivät ole enää rajoitteena verkkokaupan liiketoiminnalle.

  Varaston ja lähetysten ulkoistaminen ei ole enää vain suurten yritysten etuoikeus. Ulkoistamisen tuomista eduista hyötyvät parhaiten ne, joilla oman ajankäytön resurssit ovat rajalliset tai joille mittavat investoinnit varastointiin ja logistiikkaan tuntuvat haastavilta.

  Tavoitteena kansainvälinen kasvu – meille ja asiakkaillemme

  Kotimainen Nettivarasto-brändillä toiminut -palvelu sai vierelleen kansainvälisen OGOship -nimen. Suomessa on noin 8000 verkkokauppaa, joista vain kourallinen on yltänyt kansainväliseen markkinaan. Euroopassa sen sijaan toimii noin 500.000 pientä ja keskisuurta verkkokauppaa. Rajua kasvua odotetaan erityisesti Euroopan markkinasta. OGOship keskittyy palvelemaan asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti riippumatta lähetysten volyymistä.

  OGOshipin kasvun moottori

  OGOshipilla on innovatiivista osaamista sekä palvelukokonaisuus, johon liittyy merkittävä markkinapotentiaali. Enkelisijoittaja ja sarjayrittäjä Janne Jormalainen näkee erityisen kasvupotentiaalin yrityksen liiketoiminnassa Euroopan markkinoilla. Euroopassa on 0,5 miljoonaa pientä ja keskisuurta verkkokauppaa, joilla OGOship on kehittänyt ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden. “NettiVarasto on Suomessa ollut menestystarina. Rahoituskierroksen myötä yhtiö pystyy keskittymään markkinaosuuden kasvattamiseen Euroopassa logistiikkaratkaisullaan” toteaa Jormalainen.

  OGOship palvelee tarkasti rajattua alipalveltua asiakasryhmää, pieniä ja keskisuuria verkkokauppoja. Räätälöidyn ja helposti käyttöönotettavan palvelun avulla verkkokauppiaat pääsevät kilpailemaan tasavertaisemmin suurempien verkkokauppoja vastaan. Keskittymällä tavaraliikenteen hallinnoinnin sijaan markkinointiin, asiakaspalveluun ja brändin rakentamiseen verkkokauppiaat parantavat kuluttajien asiakaskokemusta ja lisäävät asiakasuskollisuutta, kertoo lääkäri, terveydenhuoltoalan kasvuyrittäjä ja startuppien neuvonantaja Ali Omar. Omar on yksi OGOshipin enkelisijoittajista ja kansaivälistymisen moottoreista.

  Verkkokauppojen kasvun mahdollistavat hyvin valitut strategiset kumppanit

  Kasvavan yrityksen haasteina ovat rahoituksen riittävyys ja palveluiden skaalaaminen asiakasmäärän kasvaessa. Hallitusammattilainen ja enkelisijoittaja Reima Linnanvirta toteaa, että “voittavat start-upit keskittyvätkin ydinliiketoimintaansa ja ulkoistavat muut toimintonsa. Sama pätee verkkokauppaliiketoimintaan: verkkokaupan kuuluu keskittyä siihen mitä se tekee parhaiten, eli asiakaspalveluun, tuotteisiinsa ja markkinointiin. Ulkoistamalla logistiikan verkkokaupat minimoivat kiinteät kulunsa ja pääomatarpeensa mahdollistaen voimakkaan kasvun. Lisäksi ne varmistavat ulkoistuksella toimintojensa skaalautuvuuden ja palvelun pitämisen tasalaatuisena.” Linnanvirran mielestä OGOship tarjoaa erinomaisen strategisen kumppanin voittaville verkkokaupoille näiden matkalla maailmanvalloitukseen.

  OGOshipin palvelukokonaisuus on tehnyt logistiikan ulkoistamisesta helppoa ja riskitöntä. Palvelu kattaa koko logistiikkavirran: tavaroiden vastaanoton, varastoinnin, keräilyn, lähetykset, palautukset ja varastonhallinnan. Varastot Tallinnassa ja Suomessa lähettävät paketit kustannustehokkaasti mihin tahansa maailmassa valmiiksi neuvoteltujen globaalien logistiikkasopimusten avulla.

  OGOshipin varastonohjausjärjestelmä on integroitavissa yleisimpiin verkkokauppoihin veloituksetta. Ainutlaatuiseen palvelukokonaisuuteen kuuluvat myös lisäarvopalvelut, jotka ovat itsessään monelle pienemmälle toimijalle tapa tehdä liiketoimintaa ison verkkokaupan tapaan. Lisäarvopalveluita ovat mm. 3D-tuotekuvaukset, edistyneet varaston raportoinnit, luksus-paketoinnit, kiireelliset lähetykset, erilaiset mainosprintit lähetyksiin, ekologinen kierrätyspaketti sekä mahdollisuus päästä osaksi laajaa verkkokauppojen tuoteverkostoa.

  Verkkokaupan toiminnan kansainvälistyminen ei ole koskaan ollut helpompaa. Valitsemalla kasvun mahdollistavan strategisen kumppanin on kansainvälinen markkina saavutettavissa helposti ja riskittömästi.

  Yritysesittely

  • Koivua Oy on perustettu 2011
  • Henkilöstömäärä 15.
  • Yhtiön varasto-operaatiot toimivat Tallinnassa ja Vantaalla. Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Vantaalla ja Tampereella
  • Ainutlaatuinen varastonohjausohjelmisto mahdollistaa nopean ja helpon palvelujen käyttöönoton myös pienille ja keskisuurille verkkokauppoille.
  • Palvelu on räätälöity pienen ja keskisuuren verkkokauppa-asiakassegmentin tarpeeseen. Painopisteinä palvelun käyttöönoton helppous ja riskittömyys, joustavuus, käyttöliittymän ja rajapinnan käyttökokemus sekä kasvumahdollisuuksien luominen lisäarvopalveluilla.

  Kirjoittanut: Matilda Kivinen, joka toimii OGOshipin asiakkuuksien, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä.

  Verkkokaupan tärkein ostokäyttäytymiseen vaikuttava tekijä

  Verkkokaupan myyntia lähdetään kasvattamaan kahdella tavalla:

  1. · Lisätään kävijöiden määrää verkkokauppaan.
  2. · Parannetaan verkkokaupan sisältöä.

  Tätä jälkimmäistä kutsutaan konversio-optimoinniksi. Konversioiden optimoinnissa keskitytään verkkokaupan kiinnostavuuden lisäämiseen ja ostamisen helpottamiseen. Tavoitteena saada mahdollisimman moni kävijä ostamaan tuote. Verkkokaupassa konversio-optimoinnin kaksi tärkeintä keinoa ovat:

  Studiolaatuiset laadukkaat TUOTEKUVAT

  Nopein tapa kasvattaa verkkokaupan konversiota on lisätä laadukkaat tuotekuvat. Verkkokaupassa kiinnostavia tuotteita ei voi käsin hypistellä. Kuva on siis keino herättää kävijöiden kiinnostus. Ennen ostopäätöstö kävijä haluaa tuntea miltä tuote tuntuu. Kuvien kannattaa näyttää tuote useasta kuvakulmasta, läheltä ja kaukaa. 3D kuvat mahdollistavat myös tuotteen yksityiskohtien tarkastelun.

  Kiinnostusta herättävät TUOTEKUVAUKSET

  Tuotteiden kuvaavat tekstit ovat laadukkaiden kuvien ohella konversiota lisääviä. Hyvillä tuoteteksteillä luodaan kävijälle tarve – miksi juuri hän tarvitsee tämän tuotteen? Tuotekuvauksen tulee antaa riittävästi tietota tuotteesta. Tärkein tehtävä on kuitenkin rakentaa kiinnostus tuotetta kohtaan ja vastata mahdollisiin kysymyksiin tuotteesta. Hakukoneoptimoinnin näkökulmasta kannattaa kirjoittaa hiukan pidempi ”tarina”, jossa voit käyttää tuotteeseen liittyviä hakusanoja luonnollisesti tekstissä. Hyvin kirjoitetut uniikit tuotekuvaukset lisäävät verkkokauppasi hakukonenäkyvyyttä ja saavat asiakkaasi kiinnostumaan tuotteistasi.

  Lue lisää miten NettiVarasto voi auttaa verkkokauppasi tuotekuvissa

  Vapauta aikaasi myynnin kasvattamiseen

  Vapauta aikaasi myynnin kasvattamiseen

  Varaston ja lähetysten ulkoistaminen ei ole enää vain suurten yritysten etuoikeus. Ulkoistamisen tuomista eduista hyötyvät parhaiten nimenomaan ne, joilla oman ajankäytön resurssit ovat rajalliset tai joille lisämyyntiä tuottamattomat investoinnit tuntuvat haastavilta.

  Logistiikan ulkoistamisessa verkkokauppa ulkoistaa varastonsa ja sitä kautta tuotteiden lähetyslistat, keräämisen, pakkaamisen sekä varsinaisen lähettämisen. Verkkokaupan tilaustiedot välittyvät automaattisesti varastopalveluita tarjoavan yrityksen järjestelmään, joka toimittaa tavarat asiakkaille. Varaston hallintajärjestelmä päivittää verkkokauppaan mahdollisen lähetystunnuksen/seurantakoodin sekä varastotilanteen saldoineen kunkin tuotteen osalta.

  Paketit eivät tarvitse sinua – keskity asiakkaisiin

  Verkkokaupalle on usein tuottavampaa kohdistaa logistiikkaan kulunut aika tuottavampaan tekemiseen, kuten asiakkaan kohtaamiseen, markkinointiin, lisämyyntiin sekä verkkokaupan hakukoneystävällisyyden parantamiseen ja jälkimarkkinointiin.

  Logistiikkaratkaisun ulkoistuksella verkkokauppa varmistaa myös, että varastointia ja keräilymenetelmiä optimoidaan. Lähetysten volyymisopimukset ovat aina myös paremmat, kuin mihin yksittäinen toimija neuvotteluiden kanssa yltäisi. Varaston ammattilaiset pitävät sinun puolestasi huolen varaston fyysisestä tehokkuudesta, logistiikan sopimuksista sekä kansainvälisistä toimituskiemuroista.

  Vapauta aikaa lopettamalla varastotetris

  Me NettiVarastolla panostamme asiakkaidemme menestymiseen ja kasvuun. Peruspalveluun kuuluu muun muassa jatkuva järjestelmien ja verkkokauppa-alustojen integroinnin kehittäminen, lähetyskustannusten optimointi volyymien perusteella, kansainvälisten toimitusten yksinkertaistaminen sekä asiakkaidemme arjen helpottaminen. Yleisimpien verkkokauppa-alustojen jatkuva integraatiokehitys on tärkeää, jotta jokaisella verkkokaupalla on mahdollisuus päivittää oma ydinsoftansa halutessaan uuteen ja pitää integraatio toimivana.

  Todistettu asiakasuskollisuus pakettikohtaisilla lisäpalveluilla

  Tarjoamme lisäarvopalveluita, jotka voidaan valita pakettikohtaisesti. Kauttamme saat studiolaatuiset still ja 360 -tuotekuvat, luksuspakkaukset, erilaiset flyerit ja mainokset, priority-lähetykset, RePack -ekologisen kierrätyspakkausjärjestelmän sekä paljon muuta varastoinnin ja lähetyksen seurantaan.

  Kenelle palvelu sopii?

  NettiVaraston asiakkaaksi on helppo ja nopea tulla. Jos sinulla on tuotteita / materiaalia, jota toimitat kotimaassa tai kansainvälisesti – on palvelumme juuri Sinulle.
  Palvelemme joustavasti ja kokonaisvaltaisesti verkkokauppoja sekä yrityksiä ja yhteisöjä, joilla on markkinointimateriaalia, liikelahjoja tai muuta materiaalia toimitettavana ympäri maailman.

  ULKOISTETUN VARASTON HYÖDYT

  1. Vapaus keskittyä kasvuun
  2. Viekö verkkokaupan varaston pyöritys aikaa itse ydinliiketoiminnalta? Voisiko ajan käyttää tehokkaammin? Varaston ulkoistus voi tuoda yrittäjälle aikaa keskittyä verkkomarkkinointiin ja myyntiin sekä verkkosivujen parantelemiseen, tuotekuvauksiin ja kasvuun.

  3. Valmis kokonaisuus
  4. Ulkoistetun varaston tarjoaja on jo hoitanut järjestelmän ja luonut logistiikka-alan verkostot. Esimerkiksi Nettivarastolla on sopimukset logistiikka-alan yritysten kanssa kuljetuksista. Se tuo kuljetuksiin nopeutta ja kustannustehokkuutta. Ulkoistettu varasto ei myöskään vaadi investointeja toisin kuin oman järjestelmän rakentaminen.

  5. Eroon kiinteistä kuluista
  6. Ulkoistettu varasto voi tuoda joustovaraa, kun esimerkiksi pääsee eroon kiinteistä kiinteistö- ja ylläpitokuluista – maksat vain lähetetyistä tavaroista.

  Vinkit helppoihin ja edullisiin KV lähetyksiin verkkokaupalle

  Verkkokauppiasta kiinnostavat suuremmat markkinat ja mahdollisuudet löytyvät Suomen rajojen ulkopuolelta. Kansainvälisten lähetysten lähettämisessä on verkkokauppiaan kannalta kuitenkin ongelmia mm.:

  1. Lähetykset ovat hintavia
  2. Lähetykset ovat hitaita
  3. Tulliasioiden hoitaminen EU:n ulkopuolelle lähtevissä lähetyksissä vaatii perehtymistä ja lähetykset voivat olla työläitä
  4. Hyvien kansainvälisten logistiikkasopimusten solmiminen vaatii suuria lähetysvolyymeja.

  Vinkit aloittamiseen

  Hinta

  Kansainvälisiin lähetyksiin on olemassa edullisia vaihtoehtoja kuten kansainväliset kirjeet ja maksikirjeet, joita tarjoavat monet postiyritykset. Näitä lähetyssopimuksia kannattaa kysellä myös Suomen rajojen ulkopuolelta, sillä useat kansainväliset postiyritykset toimivat myös Suomessa.

  Nopeus

  KV kirjeet ja maksikirjeet, jotka ovat edullisimpia lähetysmuotoja, ovat suhteellisen nopeita Euroopassa, toimitus 3 – 5 päivää, mutta Euroopan ulkopuolelle lähetettäessä niiden toimitusnopeus alenee. Toimitusaika voi venyä jopa 2 – 4 viikkoon.

  Nopeimmin saat lähetykset perille kuriiriyhtiöiden, kuten DHL, vieminä. Kyseisten yhtiöiden ”seuraavana päivänä ovelle” palvelulupaus voi jopa yllättää asiakkaat positiivisesti kasvattaen uusintaostoja. Pienillä lähetysvolyymeilla sopimukset pikakuljetusyhtiöiden kanssa ovat hintavia, joten keskittäminen kannattaa.

  Tulliasiat

  EU:n alueelle lähettäessä tulliasioista ei tarvitse huolehtia. Jo pelkästään EU:n alueella on paljon otettavaa. EU:n sisällä toimitukset ovat erittäin nopeita ja kustannustehokkaista.

  EU:n ulkopuoliset toimitukset jo esim. Norjaan vaativat asianmukaiset tullidokumentit. Lähetysten mukaan tarvittavat tullidokumentit ovat vakiomuotoisia, joista Nettivarasto on kirjoittanut aiemman artikkelin.

   

  Lähetä pakettisi maailmalle jo vaikka huomenna

  Me Nettivarastolla pystymme auttamaan sinua KV lähetyksissä, jotta pääset nopeasti alkuun. Voit aloittaa vaikka yhdellä paketilla, saat jo silloin kaikki edut.

  Autamme sinua mm. seuraavasti:

  1. Lähetykset kaikkialle maailmaan juuri parhaaksi todetuilla toimitustavoilla.
  2. Globaalit ovelle toimitettavat pikapakettitoimitukset hintaan, joihin vain kaikkein suurimmat verkkokaupat pystyvät.
  3. Täysautomatisoidut tullidokumentoinnit lähetyskäsittelyssä.

  Ole hyvä ja kysy meiltä lisää yhteydenottolomakkeella!

  Kokemuksia: toimitustavat ja konversio + tyytyväisyys

  Tarjolla on useita erilaisia toimitustapoja kansainväliseen jakeluun. On nopea, hidasta, edullista ja kallista. Meillä Nettivarastolla on kokemusta eri toimitustapojen vaikutuksesta konversioon, asiakastyytyväisyyteen ja uusintaostoihin.

  Jo aiemmin olemme kirjoittaneet kansainvälisen pakettiliikenteen vaihtoehdoista. Näitä ovat esim.:

  1. Kansainväliset maksikirjeet

  Useimmat postilaitokset (eri maiden postit) myyvät eri nimillä kansainvälisiä maksikirjeitä. Näitä lähetystuotteita on saatavilla sekä ilman seurantakoodia että seurantakoodin kanssa.

  Nämä ovat edullinen tapa lähettää lähetyksiä, mutta toimitusajat ovat muutamista päivistä n. pariin viikkoon.

  2. Kansainväliset postipaketit

  Postipaketteja myyvät myös postilaitokset. Näissä saadaan menemään myös painavampaa tavaraa, jopa 30 kg saakka. Postipakettien toimitusaika on samaa luokkaa kuin maksikirjeiden, eli muutamasta päivästä pariin viikkoon.

  3. Perille viedyt kuriirilähetykset

  Perille vietyjä lähetyksiä myyvät useat eri toimijat ja näitä on saatavilla joko Euroopan sisällä toimivina tai globaaleina. Osa toimijoista vie tavarat lentorahtina, osa rekkarahtina. Lentorahti on nopeampaa ja kalliimpaa, suuremmilla painoilla.

  Näiden toimitusaika on yhdestä päivästä muutamiin päiviin.

  4. Kansainväliset noutoautomaattilähetykset

  Eri maiden sisäisissä läheytyksissä suositut noutoautomaattilähetykset ovat yleistymässä myös kansainväliseen rahtiin. Nykyään tällaisten pakettien lähettäminen onnistuu myös Suomesta, ainakin Euroopan sisällä.

  Automaattilähetysten toimitusaika on muutamista päivistä viikkoon.

   

  Toimitustapa

  Vaikutus

  Kansainvälinen maksikirje

  • Nämä lähetykset ovat edullisia, joten ne voidaan hinnoitella edullisiksi. Jos toimitustavan hinnalla on jossakin tietyssä merkittävä vaikutus konversioon, pystytään näillä kirjelähetyksillä parantamaan sitä. Kevyellä tavaralla itse toimituksen hinta voi olla vain parisen euroa, jolloin toimitusta voidaan myydä helposti ilmaiseksikin.
  • Toimitusaika on muutamista päivistä viikkoon, mutta jokseenkin epävarmasti vaihtelevat. Maksikirjeiden perillemenosta tulee asiakaskyselyjä ja lopullinen tyytyväisyys on keskitasoa.

  Kansainväliset postipaketit

  • Pakettien hinnoittelu ei yleisesti ole kovin edullista, mutta esim. kaukomaiden lähetyksissä jokseenkin siedettävällä tasolla. Hinta yleisesti on kuitenkin vähintään 10 euroa, jopa 20 euroa kaukomaille. Näiden lähetysten toimitusmaksu on vaikeampi pitää alhaisena.
  • Toimitusaika on muutamista päivistä viikkoon, jopa useita viikkoja kaukomaille. Toimitusajat vaihtelevat paljon. Pakettien perillemenosta tulee asiakaskyselyjä ja lopullinen tyytyväisyys on keskitasoa.

  Perille viedyt kuriirilähetykset

  • Kuriiritoimitusten hinnoittelussa on hyvin paljon joustoa, jos toimitusvolyymit ovat suuret. Edellytyksenä pikatoimitusten laajamittaisemmalle käytölle on hyvä hinnoittelu, koska muutoin toimituksen hinta on vaikea saada siedettävälle tasolle. Pikatoimituksen tarjoaminen kaikillekin asiakkaille ei välttämättä lisää konversiota paljon.
  • Suurin etu kuriirilähetysten käyttämisessä tulee asiakaspalveluviestin vähyytenä ja asiakastyytyväisyytenä. Paketti on yleensä perillä ennen kuin asiakas ehtii tarkastaa seurantakoodia ja toimituksen nopeus voi yllättää asiakkaan positiivisesti. Näiden asiakkaiden uusintaostokset kaupasta voivat lisääntyä, huomattavastikin. Täten pikatoimitusten laajamittainen käyttö voi johtaa parempaan uusintaostosten hallintaan.

  Kansainväliset noutoautomaattilähetykset

  • Noutoautomaattilähetysten hinnoittelu on yleensä kohtuullista, joten toimitushintaa voidaan myydä kohtuullisella hinnalla. Toimitushinnan vaikutus konversioon voi olla vähäinen, mutta asiakkaasta riippuen, voi noutoautomaatista noutaminen joko lisätä tai vähentää konversiota asiakkaan henkilökohtaisista preferensseistä johtuen.
  • Nämä lähetykset menevät perille yleensä luotettavasti, joten asiakaskyselyjä pakettien perillemenosta tulee harvakseltaan. Asiakastyytyväisyys on keskitasoa.

  Yhteenveto

  • Kansainvälisillä maksikirjeillä pystytään parantamaan ensiostosten konversiota, jos toimitushinta pystytään tarjoamaan ilmaiseksi tai mitättömällä hinnalla.
  • Suurin vaikutus uusintaostoksiin ja asiakastyytyväisyyteen on perille viedyillä kuriirilähetyksillä.
  • Yleisenä nyrkkisääntönä verkkokaupassa pidetty ”uusintaostos on se kauppiaalle edullisin ostos” puoltaa pikalähetysten käyttöä, jos ne vain voidaan tarjota asiakkaalle riittävän edulliseen hintaan.

  Ihanteelliset toimitustavat kansainvälisiin lähetyksiin

  Mahdollisuudet myydä tuotteita verkkokaupan kautta ovat ulkomaille myydessä huomattavasti suuremmat kuin vai kotimaan sisällä myydessä. Tässä kirjoituksessa kerrotaan miten erilaisia lähetysmuotoja pystytään hyödyntämään ulkomaille lähetettäessä. Ulkomaille lähetettäessä tulee eteen muutama este, jotka kaikki tosin ovat ratkaistavissa:

  • Lähetykset ovat hintavia
  • Lähetykset ovat hitaita
  • Lähetykset ovat hankalia

  Lisäksi EU:n ulkopuolisiin lähetyksiin tulee liittää tulliasiakirjoja, joka vaatii tietämystä ja aikaa.

  Kansainväliset maksikirjeet

  Useimmat postilaitokset (eri maiden postit) myyvät Suomessakin eri nimillä kansainvälisiä maksikirjeitä. Näitä lähetystuotteita on saatavilla sekä ilman seurantakoodia että seurantakoodin kanssa. Lisäksi osa postilaitoksista myy alle 20 mm paksuiset kirjeet vieläkin edullisemmin. 20 mm on yleinen kansainvälinen raja normaalille- ja maksikirjeelle. Maksikirjeiden yleinen toimitusaika on muutamasta päivästä pariin viikkoon, aivan kaukomaille lähetettäessä. Näitä saa seurantakoodilla tai ilman.

  Kansainväliset maksikirjeet painovälillä 0 – 300 g maksavat ainoastaan 1 – 5 euroa per lähetys globaalisti. Jos tavarasi on kevyttä ja sillä ei ole kovin kiire, on maksikirje ehdottomasti paras tapa saada tavara perille. Pystyt maksikirjeiden kautta lähettämään myös hyvin edullista tavaraa kannattavasti.

  Painavammat maksikirjeet maksavat jo enemmän kuin vaihtoehtoiset lähetystavat, joten ne ovat parhaimmillaan ainoastaan hyvin kevyissä lähetyksissä.

  Kansainväliset postipaketit

  Postipaketteja myyvät myös postilaitokset. Näissä saadaan menemään myös painavampaa tavaraa, jopa 30 kg saakka. Postipakettien toimitusaika on samaa luokkaa kuin maksikirjeiden, eli muutamasta päivästä pariin viikkoon.

  Kansainväliset postipaketit ovat Euroopassa n. 1 kg paketeilla n. 10 euroa ja kaukomaille hieman enemmän. Hinnoittelu menee perusmaksun ja kilohinnan mukaan. Kilohinta Eurooppaan voi olla euron tai pari / kilo, mutta kaukomaille jo useita euroja. Painavammat lähetykset siis maksavat jo paljon.

  Postipaketit ovat edullisempia kuin maksikirjeet yleensä jo 1 – 2 kg luokassa. Postipaketeilla saat perille myös painavampaa tavaraa.

  Perille viedyt kuriirilähetykset

  Perille vietyjä lähetyksiä myyvät useat eri toimijat ja näitä on saatavilla joko Euroopan sisällä toimivina tai globaaleina. Osa toimijoista vie tavarat lentorahtina, osa rekkarahtina. Lentorahti on nopeampaa ja kalliimpaa, varsinkin suuremmilla painomäärillä.

  Perille viedyt kuriirilähetykset maksavat pienemmillä volyymeilla paljon, jopa useita kymmeniä euroja per lähetys, varsinkin lentorahtina. Lentorahtina viedyt lähetykset tosin yleensä ovatkin perillä asiakkaalla ovelle vietynä jo 1 – 2 päivän päästä. Euroopan sisällä toimivat rekkarahdilla perille vietävät lähetykset maksavat muutamaan kiloon asti alle 10 euroa. Näiden toimitusaika on muutamasta päivästä viikkoon.

  Lentorahtitoimituksissa on mahdollista neuvotella suuremmilla volyymeilla sopimuksia, joissa lähetyskulut voivat olla kevyillä alle 1 kg lähetyksillä jopa alle 10 euroa / lähetys, jolloin niitä voi tarjota asiakkaille jo hyvin edulliseen hintaan.

  Perille viedyt kuriirilähetykset ovat useimmiten asiakaskokemuksena parhaita, sillä useat asiakkaat ottaisivat tavaran joko hyvin nopeasti ja/tai ovelle asti toimitettuna.

  Kansainväliset noutoautomaattilähetykset

  Eri Euroopan maihin on viime vuosien aikana alkanut ilmaantua noutoautomaatteja. Nykyään onkin tarjolla kansainvälisiä noutopaketteja, jotka ovat noutoautomaattien ja muiden noutopisteiden sekoituksia. Noutopistesysteemit vaihtelevat maittain, mutta mikä tärkeintä, lähettäjän ei tarvitse huolehtia eri maiden järjestelmistä, vaan lähettäminen hoituu yhdellä ja samalla pakettikortilla.

  Kansainväliset noutoautomaattilähetykset ovat edullisia verrattuna perinteisiin postipaketteihin. Hinnoittelu on n. 7 – 12 euron luokkaa perushinnaltaan ja kilohinta voi olla välillä 0,50 – 1 euroa. Täten ne ovat parhaimmillaan, kun lähetys painaa enemmän. Niihin maihin, joihin pakettiautomaattilähetykset menevät, ovat ne edullisimpia lähetysmuotoja, kun lähetykset painavat yli 1 kg. Toimitusajat ovat muutamista päivistä viikkoon.

  Tulliasiakirjat

  Kun tavara lähtee tullialueen ulkopuolelle, tulee yleensä mukana olla selvityksiä tavaran arvosta ja lähetyksen sisällöstä. Eri maihin lähetettäessä on erilaisia rajoja millaisia lähetyksiä voi lähettää myös ilman laajempia dokumentteja. Edullisemmissa lähetyksissä riittää vain lähetyksen arvon ja lyhyen kuvauksen ilmaiseminen. Kalliimmat lähetykset vaativat kuittien tai laskujen liittämistä lähetysten kylkeen esim. muovitaskussa.

  Lähettäessä tavaraa postiliikenteessä, eli kansainvälisenä maksikirjeenä tai postipakettina, tulee seurata yleisiä kansainvälisen postin säädöksiä. Niiden tulkinta vaihtelee hieman eri postiyhtiöiden välillä, mutta peruslinjat menevät seuraavasti.

  Kansainvälinen kirje
  Arvo < X euroa (vaihtelee maakohtaisesti): voi laittaa ”lahjana”, josta ei mene tullia, mutta CN22 on silti oltava
  Arvo < 300 e: CN22
  Arvo > 300 e: CN23 (3 kpl)
  Arvo > 1000 e: lähtötullaus

  Kansainvälinen postipaketti
  Arvo < X euroa (vaihtelee maakohtaisesti): voi laittaa ”lahjana”, josta ei mene tullia, mutta CN23 on silti oltava
  Arvo > 0 e: CN23 (3 kpl) ja proforma-lasku / kauppakuitti (3 kpl)
  Arvo > 1000 e: lähtötullaus

  Kuriirilähetyksillä lähetysten arvon rajat ovat erilaiset, yleensä korkeammat. Täten myös arvokkaampi tavara saadaan perille vähemmällä paperimäärällä.

  Nettivarasto on kirjoittanut myös laajemman kirjoituksen kansainvälisistä tullattavista lähetyksistä, johon voit halutessasi tutustua.

  Suositus eri toimitustapojen välillä hintaan perustuen

  Jos päätös siitä mitä toimitustapaa käytetään tehtäisiin ainoastaan hintaa perustuen, on Nettivaraston suositus seuraava:

  Eurooppa
  0 – 500 g: kansainvälinen maksikirje
  > 500 g: kansainvälinen noutoautomaattilähetys, minne saatavilla
  > 500g: kansainvälinen postipaketti, jos noutoautomaattilähetys ei saatavilla

  Jos volyymit ovat korkeat ja on neuvoteltu hyvä sopimus perille perille vietyyn kuriirilähetykseen, voivat lähetykset 500 g ylöspäin olla kannattavaa viedä aina kuriirilähetyksinä.

  Muu maailma
  0 – 500 g: kansainvälinen maksikirje
  > 500g: kansainvälinen postipaketti

  Jos volyymit ovat korkeat ja on neuvoteltu hyvä sopimus perille perille vietyyn kuriirilähetykseen, voivat lähetykset 500 g ylöspäin olla kannattavaa viedä aina kuriirilähetyksinä.

  Suositus eri toimitustapojen välillä palvelun laatuun perustuen

  Siinä tapauksessa, että ainoastaan hinta ei ole ainoa ratkaiseva tekijä ja on saatu neuvoteltua hyvä sopimus kuriirilähetyksiin, voi olla kannattavaa lähettää jopa kaikki lähetykset kuriirilähetyksinä. Nopeus ja hyvä asiakaskokemus voivat olla ratkaisevia tekijöitä syntyykö ostopäätös.

  Nettivaraston kautta on saatavilla mm. globaalit seuraavana päivänä perille vietävät kuriirilähetykset 7 – 9 euron hintaan Euroopassa ja hieman yli 10 euron hintaan USA:ssa. Ylivoimaisen asiakaskokemuksen vuoksi voi tällöin olla kannattavaa viedä kaikki verkkokaupan lähetykset kuriilähetyksinä.

  Tästä voit lukea lisää Nettivaraston kansainvälisistä lähetyksistä.

  Lähetä verkkokaupan kansainvälisiä lähetyksiä helposti ja edullisesti

  Verkkokauppiasta kiinnostavat suuremmat markkinat ja mahdollisuudet löytyvät Suomen rajojen ulkopuolelta. Kansainvälisten lähetysten lähettämisessä on verkkokauppiaan kannalta kuitenkin ongelmia mm.:

  • Lähetykset ovat hintavia
  • Lähetykset ovat hitaita
  • Tulliasioiden hoitaminen EU:n ulkopuolelle lähtevissä lähetyksissä vaatii perehtymistä ja lähetykset voivat olla työläitä.

  Ratkaisut ongelmiin

  Kansainvälisiin lähetyksiin on olemassa edullisia vaihtoehtoja kuten kansainväliset maksikirjeet, joita tarjoavat monet postiyritykset. Edulliset hinnat vaativat kuitenkin suurehkoja volyymeja, joten volyymien voimakas kasvattaminen alentaa hintoja.

  Kansainväliset maksikirjeet, jotka ovat edullisimpia lähetysmuotoja, ovat suhteellisen nopeita Euroopassa, toimitus 3 – 5 päivää, mutta Euroopan ulkopuolelle lähetettäessä niiden toimitusnopeus alenee. Toimitusaika voi venyä jopa 2 – 4 viikkoon. Toimitusnopeutta saa kasvatettua huomattavasti  käyttämällä kansainvälisten kuriiriyhtiöiden lentorahtikuljetuksia, tosin nekin ovat hintavia, jolloin lähetykset kannattaa keskittää yhdelle toimijalle volyymialennusten saamiseksi.

  EU:n alueelle lähettäessä tulliasioista ei tarvitse huolehtia, mutta jo toimitukset esim. Norjaan vaativat asianmukaiset tullidokumentit. Lähetysten mukaan tarvittavat tullidokumentit ovat vakiomuotoisia, joista Nettivarasto on kirjoittanut aiemman artikkelin.

  Nettivaraston kansainväliset lähetyspalvelut

  Nettivarasto tarjoaa kattavat palvelut verkkokaupan kansainvälisiin lähetyksiin. Olemme neuvotelleet parhaat mahdolliset rahtisopimukset kaikkialle maailmaan ja pystymme lähettämään kansainväliset lähetykset kustannustehokkaasti ja vaivattomasti. Pystymme tarjoamaan mm.:

  • Pienten ja kevyiden lähetysten kustannustehokkaan lähettämisen globaalisti.
  • Globaalit ovelle toimitettavat kuriiritoimitukset hintaan, joihin vain kaikkein suurimmat verkkokaupat pystyvät.
  • Suuremmat paketit muutamassa päivässä Eurooppaan, edullisesti.
  • Täysautomatisoidut tullidokumentoinnit lähetyskäsittelyssä.

  Kysy lisää kansainvälisistä lähetyksistä alla olevaa yhteystietolomaketta käyttäen!

  Avainsanat: ,

  Jäikö jokin askarruttamaan?

  Kysy rohkeasti, kerromme mielellämme lisää!

  Pyrimme vastaamaan kaikkiin kysymyksiin 24 tunnin kuluessa!