Verkkokauppa ja GDPR

EU:n tietosuoja-asetuksen vaikutukset verkkokauppiaalle

Toukokuussa 2018 astuu voimaan GPDR – General Data Protection Regulation. Yhdenmukainen henkilötietolainsäädäntö EU:ssa tukee rajat ylittävää kaupankäyntiä. Tämä tietosuoja-asetus koskee siis kaikkien kansalaisten henkilötietojen käsittelyä.

GDPR määrittelee henkilötiedon seuraavasti: ’henkilötiedoilla tarkoitetaan ” kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, jäljempänä ’rekisteröity’ liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella” (GPDR 4 art. kohta 1)

Käytännössä jatkossa kaikki tieto on jatkossa henkilötietojen käsittelyn piirissä ja osoitusvelvollisuus rekisterinpitäjällä.

Verkkokauppias ja henkilötietojen käsittely

Asetus määrittelee milloin henkilötietoja saa kerätä. Käsittely on lainmukaista ainoastaan, jos ja vain siltä osin kuin vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
 3. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
 4. käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi;
 5. käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;
 6. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

Verkkokauppias saa käsitellä henkilötietoja tilauksen perusteella. Verkkokaupan asiakkaalta ei aina tarvitse pyytää suostumusta henkilötietojen käsittelylle. Tämä johtuu siitä, että tilaus on sopimus, jossa asiakas on osapuolena. Jos yrityksen asiakkaaksi rekisteröitynyt henkilö on tehnyt verkkopalvelussa ostoksen, tilauksen, varauksen tms, on osapuolten välille muodostunut henkilötietojen käsittelyyn oikeuttava asiallinen yhteys. Jos osapuolten välille ei ole rekisteröitymisen seurauksena muodostunut asiakassuhdetta, kyse on muusta henkilön suostumukseen perustuvasta tietojen käsittelystä.

Mikä sitten muuttuu?

Henkilötietojen käsittely perustuu osoitusvelvollisuuteen ja se edellyttää dokumentointia. Vaatimukset rekisterinpitäjille kasvavat sekä yksilön oikeuden lisääntyvät. Lisäksi asetuksen noudattamatta jättämiseen on asetettu sanktio. Uutena asiana on henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjän lukuun.

Rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus

GDPR:n keskiössä on rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus, jonka myötä rekisterinpitäjällä tulee olla niin sanottu laillinen oikeusperuste henkilötiedon käsittelylle. Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet kuvataan GDPR-asetuksen artiklassa 5 ja oikeusperusteet määritellään artiklassa 6.

Sähköpostimarkkinointi

Verkkokaupan asiakkaalle saa lähettää jatkossa sähköistä markkinointia, jos asiakas on aktiivisesti sallinut sen tai jos sähköpostiosoite on saatu tilauksen yhteydessä, eikä asiakas ole aktiivisesti kieltänyt sitä, vaikka kieltomahdollisuutta on tarjottu. Rekisteriselosteessa on oltava maininta sähköisestä markkinoinnista.

Rekisterinpitäjä vs henkilötietojen käsittelijä

GDPR käsittelee asetusta eri roolien kautta. Verkkokauppiaan on tärkeää tunnistaa seuraavat roolit:
Rekisterinpitäjä on se, jonka toimeksiannosta tai jonka tarpeita varten rekisteri luodaan, ja
• Ohjelmiston toimittava yritys on henkilötietojen käsittelijä , eli se todellinen tietoa tallentava, kokoava ja säilyttävä taho, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän toimeksiannosta.

Verkkokauppiaalla on jatkossa useampi asetuksen näkökulmasta henkilötietojen käsittelijä, kuten verkkokauppa-alusta, NettiVarasto, Uutiskirjeohjelma jne. Näiden roolien välisistä velvollisuuksista määritellään erikseen.

Mitä verkkokauppiaan tulee nyt huomioida?

Asetukseen voi valmistautua jo nyt saattamalla kuntoon nykyinen tietosuojaseloste, erityisesti profiloinnin osalta. ’Profiloinnilla’ mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan luonnollisen henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan piirteitä, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin,
Lisäksi kannattaa päivittää myyntiehdot ja asiakassopimukset vastaamaan GDPR:n vaatimuksia.

Uutena asiana on tarkistaa sopimukset rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijöiden välillä, jotta jatkossakin verkkokauppiaan lukuun voivat määritellyt tahot tehdä henkilötietojen käsittelyyn liittyvää toimintaa.

Henkilötietojen käsittelijan ja rekisterinpitäjän välinen sopimus

Verkkokauppias on asetuksen mukaan Rekisterinpitäjä, jonka lukuun henkilötietoja käsitellään. Rekisterinpitäjä saa käyttää ainoastaan sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka toteuttavat riittävät suojatoimet asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimien täytäntöönpanemiseksi niin, että käsittely täyttää tämän asetuksen vaatimukset ja sillä varmistetaan rekisteröidyn oikeuksien suojelu.

Henkilötietojen käsittelijän suorittamaa käsittelyä on määritettävä sopimuksella tai muulla unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisella oikeudellisella asiakirjalla, joka sitoo henkilötietojen käsittelijää suhteessa rekisterinpitäjään ja jossa vahvistetaan käsittelyn kohde ja kesto, käsittelyn luonne ja tarkoitus, henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät, rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet. Tässä sopimuksessa tai muussa oikeudellisessa asiakirjassa on säädettävä erityisesti, että henkilötietojen käsittelijä:
a) käsittelee henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän antamien dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti,
b) varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus;
c) toteuttaa kaikki 32 artiklassa vaaditut toimenpiteet;
d) noudattaa 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuja toisen henkilötietojen käsittelijän käytön edellytyksiä;
e) ottaen huomioon käsittelytoimen luonteen auttaa rekisterinpitäjää asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat III luvussa säädettyjen rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä;
f) auttaa rekisterinpitäjää varmistamaan, että 32–36 artiklassa säädettyjä velvollisuuksia noudatetaan ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja henkilötietojen käsittelijän saatavilla olevat tiedot;
g) rekisterinpitäjän valinnan mukaan poistaa tai palauttaa käsittelyyn liittyvien palveluiden tarjoamisen päätyttyä kaikki henkilötiedot rekisterinpitäjälle ja poistaa olemassa olevat jäljennökset, paitsi jos unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä vaaditaan säilyttämään henkilötiedot;
h) saattaa rekisterinpitäjän saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tässä artiklassa säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten, ja sallii rekisterinpitäjän tai muun rekisterinpitäjän valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit, kuten tarkastukset, sekä osallistuu niihin.

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin

Uusi asetus määrittää jokaiselle rekisteröidylle mahdollisuuden pyytää yritykseltä tiedot omista henkilötiedoistaan ja niiden säilytyksestä. Asetus ei koske ainoastaan rekisteröidyn oikeutta, vaan määrittää tarkasti myös sen, miten yritysten tulee kyetä toimittamaan pyydetyt tiedot. Asetuksessa sanotaan, että rekisterinpitäjän on toimitettava henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot rekisteröidylle tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa. Toisin sanottuna tiedot toimitetaan sähköisesti. Ensimmäistä kertaa itseään koskevia tietoja tulee voida pyytää helposti ja ilman kustannuksia. On siis myös oletettavaa, että ihmiset myös käyttävät oikeuttaan huomattavasti aiempaa enemmän. Tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle tietyin poikkeuksin myös oikeuden tietojen oikaisemiseen sekä oikeuden tietojen poistamiseen eli niin kutsutun oikeuden tulla unohdetuksi.

NettiVarasto henkilötietojen käsittelijänä

Me NettiVarastolla olemme päivittäneet sisäisiä prosesseja ja järjestelmiämme varmistaaksemme, että olemme valmiita toukokuussa 2018. Asiakkaamme voivat jatkaa EU:n henkilötietojen laillista siirtoa järjestelmiimme, kun GDPR tulee voimaan.

Huomaathan, että tämä kirjoitus on blogi ja tarkoitettu tiedotuskäyttöön. Kirjoituksen tarkoitus ei ole antaa juridisia ohjeita.

Avainsanat: , , , ,

Lähetä verkkokaupan kansainvälisiä lähetyksiä helposti ja edullisesti

Verkkokauppiasta kiinnostavat suuremmat markkinat ja mahdollisuudet löytyvät Suomen rajojen ulkopuolelta. Kansainvälisten lähetysten lähettämisessä on verkkokauppiaan kannalta kuitenkin ongelmia mm.:

 • Lähetykset ovat hintavia
 • Lähetykset ovat hitaita
 • Tulliasioiden hoitaminen EU:n ulkopuolelle lähtevissä lähetyksissä vaatii perehtymistä ja lähetykset voivat olla työläitä.

Ratkaisut ongelmiin

Kansainvälisiin lähetyksiin on olemassa edullisia vaihtoehtoja kuten kansainväliset maksikirjeet, joita tarjoavat monet postiyritykset. Edulliset hinnat vaativat kuitenkin suurehkoja volyymeja, joten volyymien voimakas kasvattaminen alentaa hintoja.

Kansainväliset maksikirjeet, jotka ovat edullisimpia lähetysmuotoja, ovat suhteellisen nopeita Euroopassa, toimitus 3 – 5 päivää, mutta Euroopan ulkopuolelle lähetettäessä niiden toimitusnopeus alenee. Toimitusaika voi venyä jopa 2 – 4 viikkoon. Toimitusnopeutta saa kasvatettua huomattavasti  käyttämällä kansainvälisten kuriiriyhtiöiden lentorahtikuljetuksia, tosin nekin ovat hintavia, jolloin lähetykset kannattaa keskittää yhdelle toimijalle volyymialennusten saamiseksi.

EU:n alueelle lähettäessä tulliasioista ei tarvitse huolehtia, mutta jo toimitukset esim. Norjaan vaativat asianmukaiset tullidokumentit. Lähetysten mukaan tarvittavat tullidokumentit ovat vakiomuotoisia, joista Nettivarasto on kirjoittanut aiemman artikkelin.

Nettivaraston kansainväliset lähetyspalvelut

Nettivarasto tarjoaa kattavat palvelut verkkokaupan kansainvälisiin lähetyksiin. Olemme neuvotelleet parhaat mahdolliset rahtisopimukset kaikkialle maailmaan ja pystymme lähettämään kansainväliset lähetykset kustannustehokkaasti ja vaivattomasti. Pystymme tarjoamaan mm.:

 • Pienten ja kevyiden lähetysten kustannustehokkaan lähettämisen globaalisti.
 • Globaalit ovelle toimitettavat kuriiritoimitukset hintaan, joihin vain kaikkein suurimmat verkkokaupat pystyvät.
 • Suuremmat paketit muutamassa päivässä Eurooppaan, edullisesti.
 • Täysautomatisoidut tullidokumentoinnit lähetyskäsittelyssä.

Kysy lisää kansainvälisistä lähetyksistä alla olevaa yhteystietolomaketta käyttäen!

Avainsanat: ,

Tuotelähetysten yksilöinti: liitteet, tarrat tai QR/NFC

Nettivarastolla kauppiailla on useita mahdollisuuksia yksilöidä tai muuttaa lähetettäviä tuotteita ja lähetyksiä. Kerromme tässä kirjoituksessa millaisia mahdollisuuksia Nettivarastolla on tällä hetkellä ja millaisia uusia mahdollisuuksia on kehitteillä.

Tuotetarroitus

Tuotteiden maahantuonnissa tulee ottaa huomioon tuoteselosteet kohdemaan kielellä. Usein tuotteissa on jo valmiina erilaisia tuoteselosteita, mutta joskus niitä tulee myös lisätä. Nettivarastolla on mahdollista lisätä tuotetekstejä tuotteille hyvin helposti.

Kauppias pystyy luomaan tuotetarroja tuotenimikkeilleen helposti käyttäen Nettivaraston varasto-ohjelmaa. Saatavilla on kolme eri kokoista valmista valkoista perustarraa: 57 x 32 mm, 89 x 36 mm ja 101 x 54 mm. Jokaiselle tuotteelle voi valita sille parhaiten sopivan tarrakoon ja lisätä tuotteelle tarvittavan tuotetekstin. Nettivaraston ohjelmisto asettelee ja rivittää tekstit tarralle automaattisesti. Tarrojen tekstejä voi muuttaa koska tahansa ja muutos astuu välittömästi voimaan. Tarroja ei tarvitse teettää ennakkoon, vaan ne tulostetaan aina tarvittaessa, esim. tavaraa saapuessa tai tavaraa lähetettäessä.

Lähetysten liitteet

Tuotelähetysten mukaan on mahdollista liittää tulostettavia dokumentteja, joko mustavalkoisina tai värillisinä. Tällaisia dokumentteja voivat olla kuitit tai lähetyslistat, mutta myös käyttöohjeet tai markkinointimateriaalit. Kaikki PDF A4 kokoiset liitteet pystytään tulostamaan tilauksille mukaan. Näitä liitteitä voidaan poimia tilauksille joko tuotteille asetetuista vakiotiedostoista, tai jokaisen Nettivaraston tilauksen yhteyteen voidaan liittää mitä tahansa siihen tilaukseen olennaisia tiedostoja.

Tarrat, omat pakkaukset tai teipit

Tuotelähetyksiä voidaan ehostaa helposti esimerkiksi liittämällä lähetyksen kylkeen tarra omalla logolla. Logoteippi on myös helppo ja edullinen vaihtoehto yksilöidä pakkauksia.

Nettivarastolla pystyy yksinkertaisesti lisäämään, vaikkapa halutessaan jokaiselle tuotteelle, erilaisen ohjeistuksen sen pakkaamisesta. Nettivaraston pakkaushenkilökunta suorittaa pakatessaan kaikki kauppiaan määrittelemät lisäpyynnöt. Ja kuten muidenkin tässä kirjoituksessa kuvailtujen ominaisuuksien kanssa, näitäkin ohjeita pystyy muuttamaan koska tahansa Nettivaraston varasto-ohjelmassa itsepalveluna ja muutokset astuvat välittömästi voimaan.

Uudet mahdollisuudet: QR-koodit ja NFC-tagit

Nettivarasto tekee yhteistyötä QR-koodeja ja NFC-tageja tuottavan yrityksen kanssa ja kerromme seuraavaksi miten koodeja on mahdollista hyödyntää verkkokaupan logistiikassa.

Monille on ehkä jo tuttua QR-koodien käyttö, sillä niitä näkee mainoksissa ja tuote-etiketeissä. QR-koodien käyttö ei aina ole helppoa, koska useisiin mobiililaitteisiin tulee erikseen asentaa sovellus, joka lukee koodin. Lisäksi varsinainen koodin skannaaminen vaatii vakaata kättä ja kärsivällisyyttä kohdistamisen suhteen.

Puhelimissa on suurella todennäköisyydellä myös toinen ominaisuus, jota ei juurikaan kuule tai näe käytettävän. NFC eli Near Field Communication on tekniikka joka perustuu passiiviseen RFID-lähettimeen sekä sitä ymmärtävään lukijaan. RFID-lähettimiä käytetään mm. logistiikassa. NFC on rajattu tietylle taajuusalueelle (13,56 MHz), jonka suuresta taajuudesta johtuen lähettimen ja lukijan tulee olla lähellä toisiaan tietoja luettaessa. Tämä sopii hyvin myös kuluttajien tiedonhakuun.

NFC:n käyttö on helppoa: mobiililaite tuodaan n. 2 cm päähän NFC-tarrasta tai muusta materiaalista, jossa NFC-lähetin on. Jokaisessa lähettimessä on yksilöllinen tunniste, joten lukemishetkellä tiedetään aina varmuudella mistä tunnisteesta on kyse.

Käyttökohteina voivat olla esimerkiksi tilanteet, joissa kuluttaja haluaa tarkempia tietoja tuotteesta, käyttöohjeita tai antaa tuotteesta palautetta. Tällöin voidaan määrittää tarkasti mihin kuluttajan mobiililaitteen selain ohjataan NFC-tagia luettaessa.

Nettivarastolta on mahdollista hankkia omiin tuotteisiin tai lähetyksiin QR- tai NFC-tageja yhteistyökumppaniyrityksen kautta. Jos olet kiinnostunut tällaisesta mahdollisuudesta, ole yhteydessä Nettivaraston asiakaspalveluun.

Avainsanat: ,

Verkkokaupan perustaminen

Kenelle Nettivarasto sopii

Verkkokaupan perustamista on käsitelty useissa kirjoituksissa ja oppaissa. Tässä kirjoituksessa kerrotaan miten verkkokaupan perustamisessa otetaan huomioon logistiikkaketju, niin hankinta kuin logistiikka loppuasiakkaallekin. Kirjoitus käsittelee fyysisten tuotteiden kauppaa ja varastointiratkaisuja käytetään ulkoistettua varastointia. Tavoite on antaa verkkokaupan vasta-alkajalle käsitys siitä mitä eri asioita verkkokaupan perustamisessa tulee huomioida. Tässä kirjoituksessa vastataan mm. kysymyksiin:

 • Mitä eri osia verkkokaupan perustamiseen tarvitaan (kauppa-alusta, ulkoasu, varastointi jne.)?
 • Miten hoidan tavarahankinnan ja logistiikan?

1. Myytävät tuotteet

Verkkokaupan suunnittelun voi aloittaa tuotteista ja niiden valinnasta. Verkkokaupassa myytävillä tuotteilla tulee olla jokin kilpailuetu verrattuna markkinoiden nykytarjontaan. Etuja voivat olla mm.:

 • Tuotteita ei ole tarjolla aiemmin, eli tuotteesi tai tuotealueesi ovat uusia.
 • Pystyt tarjoamaan tuotteita edullisemmalla hinnalla kuin nykyiset kilpailijat.
 • Pystyt tarjoamaan tuotteita nopeammin toimitettuina.
 • Pystyt tarjoamaan tuotteita paremmin kohdistettuina, eli tarjoat juuri oikeita tuotteita juuri oikeille asiakkaille.
 • Pystyt tarjoamaan tuotteet paremmalla asiakaspalvelulla.

Jne.

2. Hankinta

Todennäköisesti tuotealueen valinnan yhteydessä sinulla jo on tiedossa hankintakanava. Tuotteita voi yleisesti hankkia joko suoraan valmistajalta, tukkurilta tai muulta jälleenmyyjältä. Mitä isommalta taholta ostat, sitä todennäköisemmin edellytetään jakelusopimusta. Valmistajat tekevät jälleenmyyjien kanssa usein maahantuontisopimuksia, jotka voivat kattaa joko maanosia tai yksittäisiä maita. Valmistaja voi olla tehnyt jakelusopimuksen esimerkiksi kaikista Euroopan toimituksista, jolloin Euroopassa hankinnat on tehtävä Euroopan jakelijalta.

Jos olet löytänyt uuden tuotealueen tai uuden tuotemerkin, ei kyseisillä tuotteilla välttämättä ole vielä voimassa jakelusopimusta sinun markkina-alueellesi. Tällöin voit olla yhteydessä valmistajaan ja yrittää sopia maahantuontisopimusta tai jälleenmyyntisopimusta. Jos haluat ostaa tuotteita suoraan valmistajalta, tulee ostomäärien olla yleensä suuria. Tukkuliikkeiltä tai pienemmiltä toimijoilta ostettaessa voi ostaa pienempiä eriä. Hankintoja kysellessä neuvotellaan myyjien kanssa yleisesti esimerkiksi vuosittaisesta kokonaisostomäärästä, joka vaikuttaa suoraan ostohintaan, jonka tuotteista joudut maksamaan.

Kun haluat pyytää valmistajilta tarjousta, kannattaa valmistautua esittämään arvioita myyntimääristä. Liioittelu ei ole pahitteeksi. Jos lähetät valmistajalle sähköpostia ja et saa vastausta, ei kannata lannistua. Yritä uudelleen, tai soita. Yksi puhelinsoitto, jossa ilmaiset halusi ostaa valmistajan tuotteita, johtaa yleensä paljon parempiin tuloksiin kuin 10 sähköpostia.

Jos toimit itse EU:n alueella ja hankit tuotteita EU:n alueelta, ei tullimaksuja joudu maksamaan. Jos hankit tuotteita EU:n tullialueen ulkopuolelta, joudut maahantuodessa maksamaan sekä tullimaksun että tuotteiden arvonlisäveron välittömästi tavaroiden tullessa maahan.

3. Kohdeasiakkaiden sijainti

Kun olet ratkaissut mitä tuotteita haluat myydä ja mistä ne hankit, on aika keskittyä ostavaan asiakkaaseen tarkemmin. Mihin kohdemarkkinoille haluat tuotteitasi myydä? Tämä asia vaikuttaa sekä tuotevarastosi sijaintiin että verkkokauppa-alustaan, joka kannattaa valita.

Tuotevarasto kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle loppuasiakasta. Suurilla volyymeilla on mahdollista pitää myös useaa varastoa, esim. toista Euroopassa ja toista USA:ssa, mutta yhdelläkin varastolla pärjää jo pitkälle. Kannattaa sijoittaa varasto paikkaan, josta on sekä edulliset että nopeat logistiikkayhteydet loppuasiakkaaseen.

Kohdeasiakkaiden maantieteellinen sijainti vaikuttaa myös niihin maksutapoihin, joita sinun on tarjottava kaupassasi. Maksutavat taas vaikuttavat valittavaan verkkokauppa-alustaan. Jos käytät ns. valmisalustoja (selainpohjaisia), olet sidottu valmisalustojen tarjoamiin maksutapoihin. Esim. Suomeen kohdistuvassa myynnissä kansainvälisen alustan PayPal -maksutapa ei riitä.

4. Verkkokaupan teko

Verkkokauppa-alustan jälkeen voit alkaa rakentamaan itse verkkokauppaa. Tarvitaan mm. verkkokaupan ulkoasu, maksupalvelut (sopimukset tulee tehdä), tuotetekstit, toimitusehdot, markkinointikanavat, eri kaupan asetukset jne. Useisiin verkkokauppa-alustoihin on nykyään tarjolla valmiita tai puolivalmiita ulkoasuja, mutta oman näköisen saat luonnollisesti tekemällä ulkoasun kokonaan itse, tai teettämällä sellaisen. Ulkoasujen suunnittelun ja asennuksen työmäärä vaihtelee suuresti eri alustojen välillä.

Ulkoasun ja kaupan asetusten jälkeen eniten aikaa vietä osuus verkkokaupan luomisessa on tuotteiden ja tuotekuvausten luonti. Mitä enemmän aikaa ja vaivaa näet tuotteiden luomiseen, sen houkuttelevampia ne ovat ostajille. Tarkat tuotetekstit ja useat laadukkaat tuotekuvat tuotteen eri kulmista ovat erittäin tärkeitä. Jos tuotteesta ei löydy riittävästi tietoa, nykyostajat vaihtavat nopeasti kauppaa, eivätkä vaivaudu edes huomauttamaan asiasta kauppiaalle.

Tässä vaiheessa suunnitellaan myös toimitustavat ja toimitustapojen hinnoittelu. Alhaiset toimituskulut vähentävät tilaamisen kynnystä, mutta voivat tehdä hyvin edullisten tuotteiden myynnistä kannattamatonta. Kannattaa suunnitella toimitustapojen tarjonta niin, että ne toisaalta eivät estä pieniä tilauksia, mutta houkuttelevat suurempiin tilauksiin. Jos olet nettivarastoinut tuotteesi, on sinun mahdollista käyttää keskitettyjä logistiikkasopimuksia ja tarjota täten edullisempia ja monipuolisempia logistiikkavaihtoehtoja loppuasiakkaillesi.

Verkkokaupan markkinointikanavat vaativat yleisesti jo verkkokaupan luomisvaiheessa tiettyjä toimia. Tarvitaan mm. kävijäseurannan asennusta ja erilaisten jälkimarkkinointikanavien asennuksia. Eri verkkokauppa-alustat mahdollistavat erilaisia markkinoinnin muotoja.

5. Tuotevaraston hankinta ja sijoittaminen

Jo ennen verkkokaupan valmistumista, kannattaa tuotehankinnat olla tehtynä tai meneillään, jotta verkkokaupan avaaminen ei viivästy tuotehankintojen vuoksi. Esimerkiksi tuotevaraston nettivarastointi on yksikertainen ja nykyaikainen tapa hoitaa verkkokaupan toimintaa. Varastoinnin ulkoistamisen eduista on myös aiempi kirjoitus. Jos olet valinnut verkkokaupan, jossa on integraatio Nettivaraston kanssa, on toiminnan aloittaminen helppoa. Tilaat varastoitavat tuotteet toimittajalta suoraan Nettivarastolle, niin me vastaanotamme tavarasi ja näet ne vastaanoton jälkeen kauppasi tuotesaldoilla. Tuotelähetykset loppuasiakkaille lähtevät sen jälkeen suoraan Nettivarastolta, sinun kannaltasi helposti, nopeasti ja automaattisesti.

Nettivarastolla on tarjota sinulle myös edullisia saapuvan logistiikan ratkaisuja ja sopimuksia, jolloin pystyt hyödyntämään myös Nettivaraston edullisia saapuvan logistiikan kanavia.

6. Verkkokaupan avaaminen

Kun kaikki on valmista ja toiminnassa, on aika avata verkkokauppa. Voit avata kaupan viikoksi tai pariksi hiljaisena ja ottaa vastaan joitakin tilauksia, niin saat varmistettua kaupan toimivuuden. Kun olet varma kaiken toimivuudesta, kannattaa avajaisiin panostaa. Tällöin kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan laajaa markkinointia. Myös esim. avajaistarjoukset tai normaalia paremmat tarjoukset markkinointikumppaneille (kumppaniverkostot) kasvattavat näkyvyyttä. Verkkokaupan markkinoinnista on kirjoitettu paljon ja suosittelemme tutustumaan jo olemassa olevaan laajaan tarjotaan. Jos olet ulkoistanut varastointisi, sinulla onkin nyt enemmän aikaa käytettävissä markkinointiin ja myyntiin.

Nautinnollisia hetkiä verkkokauppiaana!

Avainsanat: , ,

Verkkokaupan kansainvälinen logistiikka

Kansainvälinen logistiikka mielletään vaikeaksi toteuttaa. Tässä kirjoituksessa käsitellään kansainvälistä logistiikkaa verkkokaupan kannalta niin, että siitä saisi mahdollisimman selkeän kuvan helposti ja nopeasti. Tarkastelussa käsitellään pienlähetyslogistiikkaa, ei suuremman rahdin logistiikkaa.

Kansainvälistä logistiikka tarkasteltaessa on ensinnäkin syytä jakaa logistiset mahdollisuudet verkkokauppiaan kannalta kahteen: postijärjestelmä ja muut toimijat. Postijärjestelmä on globaali paikallisten postilaitosten yhteisjärjestelmä, jossa paikallinen posti lähtömaassa ottaa lähetyksen vastaan ja paikallinen posti kohdemaassa jakaa lähetyksen vastaanottajalle. Muilla toimijoilla tarkoitetaan yleensä yksityisiä logistiikkayrityksiä, joilla on oma jakeluverkostonsa, joko paikallinen tai globaali. Näitä ovat esim. UPS, TNT jne. Jako on yksinkertaistus tätä kirjoitusta varten, sillä todellisuudessa monet logistiikan tarjoajat ovat postijärjestelmän ja yksityisen kuljetuksen sekoituksia.

Postijärjestelmä

Globaali postijärjestelmä toimii niin, että lähetyksen vastaanottaa lähetysmaan posti ja jakelun hoitaa kohdemaan posti. Postijärjestelmän luotettavuus lähetysten perillemenon kannalta voi olla joko hyvä tai huono ja se riippuu täysin kohdemaan postin luotettavuudesta. Luotettavasta maasta luotettavan postin lähettämänä lähetetty postilähetys ei välttämättä silti saavuta asiakasta, jos kohdemaan posti ei toimi luotettavasti. Postijärjestelmä tarjoaa globaalisti standardoituja lähetystapoja, jotka ovat nimetty eri tavoilla, mutta tarkoittavat samaa asiaa, mm.: kirje, kirjattu kirje, maksikirje, postipaketti jne.

Postijärjestelmän edut

+ Postilähetykset kulkevat suurissa runkolinjoissa ja jaetaan suurina määrinä, jolloin etuna on yleensä edullinen hinta. Hinta vaihtelee lähetysvolyymin mukaan, mutta ei niin paljon kuin postijärjestelmän ulkopuolella kulkevilla muiden toimijoiden lähetyksillä.

+ Postijärjestelmän saavutettavuus on globaali, joten paketit saadaan läpi minne tahansa.

+ Postijärjestelmän etuna on mahdollisuus järjestää globaalit asiakaspalautukset edullisesti yhden sopimusnumeron taakse, jolloin palauttaminen on helppoa asiakkaille, mutta palautusjärjestelmä toimii vain alle 2 kg painoisille lähetyksille, ainakin toistaiseksi.

Postijärjestelmän heikkoudet

– Postijärjestelmän heikkoutena on nopeus ja luotettavuus. Lähimaihin lähetykset voivat mennä jopa parissa päivässä, mutta toiselle puolelle palloa matka voi kestää kaksikin viikkoa.

– Postijärjestelmän luotettavuus on riippuvainen kohdemaan postilaitoksen luotettavuudesta, koska jakelun vastaanottajalle suorittaa paikallinen posti.

Muut toimijat

Postijärjestelmän ulkopuolisia logistiikkaverkostoja on useita. On paikallisia toimijoita ja glogaaleja toimijoita. Lisäksi on pikapakettipalveluja ja hitaampia, kustannustehokkaampia palveluja. Paikalliset toimijat saattavat toimia vain muutaman maan alueella, kuten Baltian maissa tai Pohjoismaissa.

Tässä kirjoituksessa yksinkertaistamisen vuoksi ”muihin toimijoihin” luokitellaan myös postilaitosten tarjoamat pikapakettipalvelut. Kyseiset lähetykset kulkevat usein osittain postiverkostossa, kun taas täysin yksityiset pikapakettipalvelut käyttävät omaa logistiikkaverkostoaan.

Esimerkkejä ns. muista järjestelmistä: UPS, DHL, TNT, FedEx, DPD jne.

Muiden toimijoiden edut

+ Muut järjestelmät ovat yleensä luotettavia ja nopeita. Useat toimijat tarjoavat seurantakoodit toimituksille, mutta eivät kaikki.

Muiden toimijoiden heikkoudet

– Heikkouksia ovat hinta ja saavutettavuus. Hinta lähetyksille on pääsääntöisesti korkeampi kuin postijärjestelmän kautta. Hintaero korostuu etenkin painavammissa lähetyksissä, koska kauemmas kulkevat lähetykset kuljetetaan lentorahtina. Useimmilla saatavilla on myös lähimaihin tarkoitettu edullisempi maantiekuljetuksilla toimiva lähetysmahdollisuus. Hintaan vaikuttaa voimakkaasti lähetysvolyymin suuruus.

– Saavutettavuus on yleisesti huonompi kuin postilähetyksillä. Globaalit suuret toimijat vievät lähetykset perille minne tahansa, mutta paikalliset toimijat kuljettavat lähetyksiä vain pienemmällä, jopa vain muutaman maan, alueella.

Muita huomioita kansainvälisestä logistiikasta

Kansainvälisen logistiikan kannalta Suomi ei ole paras mahdollinen paikka toimia, koska Suomesta lähtevät lähetykset tulee kuljettaa joko lentorahtina tai laivalla Itämeren yli. Se aiheuttaa lähetysten viivästymistä vähintään yhdellä päivällä ja / tai lisäkustannuksia. Edullisempi paikka logistiikan kannalta on esim. Viro, josta on maayhteys Keski-Eurooppaan.

Verkkokaupan pienlähetyksissä tullimuodollisuutena riittää yleensä CN22 tai CN23 -lomakkeiden tiedot, jotka on helppo täyttää joko käsin tai automatisoidusti kauppatapahtuman tietojen perusteella.  Lisäksi mukaan tarvitaan kauppakirja, esim. verkkokaupan kuitti.

Miten verkkokaupan kannattaa toteuttaa kansainvälinen logistiikka

Toteutustapa vaihtelee verkkokaupasta toiseen. Kuluttajatavaroita myyvän pienen ja keskisuuren verkkokaupan kansainvälinen logistiikka voidaan järjestää esimerkiksi näin:

 • Tarjotaan asiakkaille kaksi vaihtoehtoa: hitaampi postipaketti tai pikatoimitus.
 • Hitaampi postipaketti ostetaan postijärjestelmän kautta ja käytetään kansainvälisiä maksikirjeitä ja kansainvälisiä postipaketteja. Lähetykset hinnoitellaan: EU/USA/muu maailma (selkeimmät hintaerot juuri näiden välillä).
 • Pikatoimitus ostetaan postiyhtiöltä tai pikapakettiyhtiöltä.  Lähetykset hinnoitellaan kalliimmiksi kuin postilähetykset, riippuen millaisen hinnan omalla lähetysvolyymilla saa.

Toinen vaihtoehto on jättää logistiikka ulkopuolisen yhtiön hoidettavaksi, varastoimalla ne esimerkiksi Nettivarastolle. Nettivarasto hoitaa kansainvälisen logistiikan maahan kuin maahan omia logistiikkasopimuksiaan käyttäen, joita asiakkaat pääsevät hyödyntämään.

Avainsanat: ,

Miksi ulkoistaa varastointi

Verkkokaupan varaston ulkoistaminen on kannattavaa, ja sen avulla kauppa pystyy tehostamaan toimintaansa ja lisäämään myyntiään. Tämä perustuu siihen, että logistiikkaan ja varastointiin keskittynyt yritys pystyy pääsääntöisesti tuottamaan lähetyspalvelut tehokkaammin kuin siihen erikoistumaton yritys, esimerkiksi verkkokauppa. Ulkoistamisen hyödyt johtuvat mm. seuraavista seikoista:

 1. Resurssien uudelleen suuntaaminen myyntiin, markkinointiin ja verkkokaupan kehitystyöhön
 2. Verkkokaupan asiakaskokemuksen parannus, nopeiden ja luotettavien toimitusten johdosta.

Suomessa verkkokaupan varastoinnin ja logistiikan ulkoistaminen on kasvamassa, kun se esimerkiksi muissa Pohjoismaissa ja Britanniassa on huomattavasti yleisempää. Suomalaiset verkkokaupat kansainvälistyvät hitaammin kuin muut (IT-viikko 27.2.2014) ja mahdollisena osasyynä voi olla resurssien hajauttaminen sekä fyysisten tavaroiden käsittelyyn että verkkokaupan hallinnointiin. Jos resurssit voitaisiin suunnata tarkemmin itse ydinliiketoiminnan kehittämiseen, pystyttäisiin etenemään nopeammin muille markkinoille.


 

Ulkoistamisen muita etuja

Skaalaedut

Logistiikkasopimusten hinnat laskevat mitä enemmän niitä käytetään. Yksittäinen verkkokauppa pääsee hyödyntämään edullisempia logistiikkasopimuksia, jos varasto on ulkoistetun toimijan käsissä, joilla on suuremmat volyymit.

 

Tavaravirtojen hallinta

Tavaravirtojen hallinnasta tulee läpinäkyvämpää, kun käytössä on niiden hallintaan erikoistunut yhtiö ja heidän järjestelmänsä. Saapuvan tavaran virrat, varastoraportit, automaattiset ilmoitukset ja hälytykset jne. auttavat optimoimaan tavaravirtoja ja säilyttämään mahdollisimman alhaisen varastotason.

 

Kansainvälinen kauppa

Kansainvälisen logistiikan järjestäminen on vaikeampaa kuin paikallisen. Ulkoinen toimija hoitaa tarvittavat sopimukset ja tullaukset verkkokaupan puolesta.

 

Kapasiteetin vaihtelut

Myynnin vaihtelu kausittain aiheuttaa toisina kausina ylitöitä ja toisina kausina hukkakapasiteettia. Nämä aiheuttavat sekä lisäkuluja että resurssien hukkakäyttöä. Lisäongelmana on myös henkilöstöhallinnon ongelmat, kuten loma-ajat, sairastumiset jne. Ulkoistamisessa kulut aiheutuvat vain tehdyistä suoritteista.


 

Tulemme myöhemmissä kirjoituksissa analysoimaan tarkemmin varastotyön ja logistiikan järjestämisen kuluja omalla henkilökunnalla tuottamiseen ja vertaamaan niitä Nettivaraston kuluihin. Lisäksi tulemme käsittelemään laajalti logistiikan järjestämisestä verkkokaupan näkökulmasta.
 

Avainsanat: , ,

Jäikö jokin askarruttamaan?

Kysy rohkeasti, kerromme mielellämme lisää!

Pyrimme vastaamaan kaikkiin kysymyksiin 24 tunnin kuluessa!